Tin Tức Trong Ngày

Chainlink triển khai giao thức tương tác cross-chain trên nhiều mạng

Giao thức CCIP của Chainlink sẽ xây dựng các ứng dụng cross-chain bước vào giai đoạn truy cập sớm trên Avalanche, Ethereum, Optimism và Polygon.

Chainlink đã ra mắt giao thức có khả năng tương tác cross-chain (CCIP) — một công nghệ được thiết kế để liên kết các ứng dụng trên cả blockchain công khai và riêng tư — trong giai đoạn “early access”.

Theo Chainlink cho biết “Điều này sẽ cung cấp một giao diện hợp nhất để tương tác liền mạch”.

Đáng chú ý, CCIP đã được áp dụng bởi giao thức tài chính phi tập trung Synthetix trên mainnet để hỗ trợ chuyển giao cross-chain giữa Ethereum, Optimism và các chain khác.

Mặc dù CCIP đã được Synthetix sử dụng, nhưng nó sẽ có sẵn cho các nhà phát triển khác từ ngày 20 tháng 7 trên năm testnet “rbitrum Goerli, Avalanche Fuji, Ethereum Sepolia, Optimism Goerli và Polygon Mumbai”.

Khác với các cầu nối (bridge) cross-chain sử dụng cơ chế wrapping, CCIP của Chainlink tận dụng các cơ chế hỗ trợ hợp đồng thông minh giữa “audited token pools” trên các chain khác nhau. Nhóm giải thích rằng cách tiếp cận này cho phép các tương tác liền mạch hơn giữa các mạng blockchain khác nhau.

Ngoài ra, CCIP còn bao gồm Active Risk Management (ARM). Mạng ARM cung cấp một lớp bảo mật bổ sung bằng cách liên tục giám sát và xác thực hành vi của mạng CCIP, kiểm tra độc lập các hoạt động cross-chain để tìm các lỗi có thể xảy ra.

Theo nhóm phát triển cho biết, CCIP có thể mang lại lợi ích cho các ứng dụng cho vay cross-chain, cho phép người dùng gửi tài sản thế chấp trên một blockchain và vay tài sản trên một blockchain khác. Nó cũng có thể hỗ trợ lưu trữ dữ liệu cross-chain, liquid staking và ứng dụng trò chơi giữa nhiều chain.

Related Articles

Back to top button